Βιομηχανικά

Βιομηχανικά

Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη σε επίπεδο προμελέτης ,οριστικής μελέτης  και Μελέτης Εφαρμογής.  Αντίστοιχη έκδοση Έγκρισης Εργασιών ,Άδειας Εργασιών ή Εγκρισης Εργασιών μικρής κλίμακας , όπου απαιτείται, καθώς και όλων των επιμέρους εγκρίσεων που είναι απαραίτητο να προηγηθούν (Συμβουλ.Αρχιτεκτονικής,Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων ,Αρχαιολογία ,Δασαρχείο κλπ) .Παρακολούθηση του φακέλου του έργου ,στις Υπηρεσίες μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης .

Συνεχής συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Τοπογράφους μηχανικούς ,Πολιτικους μηχανικούς ,Μηχανολόγους μηχανικούς) καθώς και με τεχνικούς (διακοσμητές ,κηποτέχνες ) σε όλα τα στάδια της μελέτης ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα και αρτιότερα το τελικό αποτέλεσμα.

Επίβλεψη της κατασκευής με πλήρη παρακολούθηση και συντονισμό των συνεργείων ,τήρηση των προδιαγραφών της μελέτης ,παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και τήρηση ημερολογίου του έργου. Διενέργεια προμετρήσεων και αναλυτικών προυπολογισμών εργασιών  ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσφορές κόστους εργασιών .

Κατασκευή του έργου από εξειδικευμένα και άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία που καλύπτουν ευρύ πεδίο οικοδομικών  εργασιών .Σύνταξη συμφωνητικών με τους αντίστοιχους υπεργολάβους και παρακολούθηση της πιστής τήρησης τους ώς πρός τους χρόνους παράδοσης και τις πιστοποιήσεις-τεχνικές προδιαγραφές  των υλικών.